KMKM Warszawa

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą zasad zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających portal internetowy Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie – www.kmkm.waw.pl

Dane zbierane automatycznie

Administratorem Twoich danych jest Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie z siedzibą przy ulicy Żelaznej 61. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dzięki temu otrzymujemy wiedzę o najpopularniejszych treściach przeglądanych na naszej stronie internetowej. Pomaga nam to dopasować treści do odwiedzających oraz doskonalić portal.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy udostępniali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Wykorzystanie ciasteczek (cookies)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Każdy odwiedzający nasz portal może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików Ciasteczek m.in. zablokować obsługę plików. Wszelkie informacje dotyczące obsługi można znaleźć w ustawieniach przeglądarki internetowej.

UWAGA! Wyłączenie obsługi plików cookie może skutkować brakiem możliwości skorzystania z rozwiązań dostępnych na stronie internetowej, w tym zmiany ustawień.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Użytkownicy portalu nie muszą zostać o tym fakcie powiadomieni.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wizerunku i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz wizerunku, o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz wizerunku przetwarzanych w KMKM Warszawa jest: Prezes Stowarzyszenia, ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz wizerunku w zakresie działania KMKM Warszawa, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Prezesem Stowarzyszenia za pomocą adresu zarzad@kmkm.waw.pl.
 3. Administrator danych osobowych oraz wizerunku – Prezes Stowarzyszenia – przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych i statutowych ciążących na KMKM Warszawa
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami w celach prawnych i statutowych ciążących na KMKM Warszawa
  3. promocji i reklamy KMKM Warszawa w oficjalnych nośnikach informacyjnych
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz wizerunku mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z KMKM Warszawa przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezes Stowarzyszenia
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Uczestnictwo w imprezach, spotkaniach, wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez KMKM Warszawa, wiąże się z dobrowolnym wyrażeniem zgody na pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów określonych w pkt 4.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wizerunku przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz wizerunku, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w KMKM Warszawa Pani/Pana danych osobowych oraz wizerunku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 13. Administrator danych osobowych oraz wizerunku – Prezes Stowarzyszenia – wydaje pisemne upoważnienie do przetwarzania danych dla osób wyznaczonych do przetwarzania takich danych.
 14. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.