KMKM Warszawa

Walne Zebranie Członków KMKM

Zarząd Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie informuje, że w dniu 10 maja 2019 roku (piątek), w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy (sala konferencyjna zlokalizowana na III piętrze), przy ulicy Stefana Jaracza 2 w Warszawie, odbędzie się Walne Zebranie Członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie.
Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie o godz. 17:00. Zgodnie z § 21 ust. 2 i 3 Statutu Klubu, w przypadku braku kworum, zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:30.
Zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Klubu członkowie małoletni, czyli tacy, którzy w dniu Zebrania nie mają ukończonych 16 lat, mogą brać udział w Zebraniu bez prawa do głosowania.

Planowany porządek obrad:
1. Powitanie.
2. Wybór prowadzącego zebranie, protokolanta oraz komisji skrutacyjnej.
3. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności w 2018 roku.
4. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Klubu za rok 2018.
5. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego.
8. Wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie zebrania.

Zarząd Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie przypomina jednocześnie, że zgodnie z § 24 ust. 5 Statutu Klubu uwagi i wnioski dotyczące porządku dziennego obrad Walnego Zebrania Członków należy zgłosić na piśmie, nie później niż na 7 dni przed terminem obrad. Można je również przesłać pocztą elektroniczną na adres Klubu: klub@kmkm.waw.pl.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków osób zalegających ze składkami członkowskimi oraz “Uchwałę abolicyjną”. Osoby chcące zapoznać się z jej szczegółami proszone są o bezpośredni kontakt z Członkiem Zarządu ds. finansowych, kol. Piotrem Stankiem.