KMKM Warszawa

Statut Klubu

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą “Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie” zwane dalej “Klubem”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. poz. 104, z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Klub może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. Na zasadach określonych w Statucie, członkowie Klubu mogą być jego pracownikami.

§ 4

 1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i innych znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wzory znaków organizacyjnych przyjmuje Zarząd, a zatwierdza Walne Zebranie Członków.

§ 5

 1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków.

Rozdział 2
Cele Klubu i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

 1. promocja publicznej komunikacji miejskiej,
 2. pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji publicznej komunikacji miejskiej w Polsce, a w szczególności komunikacji stołecznej,
 3. kolekcjonowanie pamiątek i zabytków związanych z publiczną komunikacją miejską,
 4. dokumentowanie faktów związanych z publiczną komunikacją miejską,
 5. działania na rzecz utworzenia Muzeum Komunikacji Miejskiej,
 6. współdziałanie z instytucjami, towarzystwami oraz klubami zajmującymi się publiczną komunikacją miejską w kraju i zagranicą,
 7. współpraca z lokalnymi władzami administracyjnymi i przedsiębiorstwami komunikacyjnymi oraz ze środkami masowego przekazu.

§ 7

 1. Klub realizuje swoje cele przez:
  1. aktywną działalność członków Klubu na rzecz realizacji celów Klubu,
  2. działalność popularyzacyjną i informacyjną,
  3. prowadzenie przewozów zabytkowym taborem komunikacji miejskiej,
  4. organizowanie imprez publicznych propagujących cele Klubu,
  5. ochronę obiektów zabytkowych,
  6. prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach techniki komunikacyjnej,
  7. tworzenie fundacji lub innych podmiotów gospodarczych realizujących cele Klubu,
  8. sporządzanie analiz i projektów związanych z funkcjonowaniem komunikacji oraz prowadzenie w tym zakresie badań i opracowywanie ich wyników,
  9. edukację w zakresie publicznej zbiorowej komunikacji miejskiej,
  10. prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wydawniczej na zasadach określonych w statucie.
 2. Zarząd Klubu występuje o wszelkie pozwolenia, licencje, świadectwa, certyfikaty i inne dokumenty niezbędne dla realizacji celów określonych w ust. 1, w tym także o dokumenty dla członków Klubu, jeżeli jest to niezbędne dla prowadzonej przez Klub działalności.

§ 8

 1. Klub organizuje okresowe, nieformalne zebrania członków w celu omówienia problematyki wiążącej się z jego działalnością.
 2. Zebrania, o których mowa w ust. 1 odbywają się w terminach ustalonych przez Zarząd, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zebrania te nie mają kompetencji Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających działalność,
  3. honorowych.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać:
  1. obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z pełni praw publicznych,
  2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obcokrajowiec, który honoruje postanowienia statutu i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Klubu.
 3. Członkami Klubu mogą zostać małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.

§ 11

 1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje się na podstawie prawidłowo wypełnionej pisemnej deklaracji oraz dokonania wpłaty tytułem składek członkowskich za okres minimum 6 miesięcy.
 2. Zarząd Klubu, może w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji odmówić przyjęcia osoby, w drodze uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Klubu wraz z uzasadnieniem.
 3. Od uchwały, o której mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie na zasadach określonych w § 17.

§ 12

Członek Klubu ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3,
 2. uczestniczyć w zebraniach Klubu z prawem głosu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 4,
 3. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub lub jego sympatyków na zasadach określonych przez organizatora,
 4. wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Klubu,
 5. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 13

Członkowie Klubu są zobowiązani:

 1. realizować i propagować cele Klubu,
 2. stosować się do postanowień niniejszego statutu, programu oraz uchwał władz Klubu,
 3. brać czynny udział w życiu i działalności Klubu,
 4. godnie reprezentować Klub we wszelkich kontaktach z innymi organizacjami, w kontaktach z prasą i telewizją oraz osobami fizycznymi spoza Klubu, na podstawie uzyskanych pełnomocnictw od Zarządu Klubu,
 5. regularnie opłacać składki członkowskie według zasad określonych przez Walne Zebranie Członków.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę, która zadeklaruje gotowość wsparcia finansowego lub każdej innej pomocy na rzecz Klubu. Deklaracja ta musi zostać złożona w formie pisemnej Zarządowi Klubu.
 2. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 4. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa określone w § 12, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
 5. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Klub, a z głosem doradczym także w posiedzeniach statutowych władz Klubu.

§ 15

 1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, za szczególne zasługi dla Klubu.
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 3. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa określone w § 12.

§ 16

 1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie z listy członków lub wykluczenie.
 2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia z Klubu na podstawie pisemnego oświadczenia występującego, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. nieusprawiedliwionego zalegania w płaceniu składek członkowskich przez okres przekraczający jeden rok,
  4. utraty zdolności do czynności prawnych.
 3. Skreślenie z listy członków z powodu zalegania w płaceniu składek członkowskich może nastąpić nie wcześniej niż po bezskutecznym upływie 30-dniowego terminu od dnia doręczenia ponaglenia.
 4. Wykluczenie z Klubu następuje w przypadku:
  1. prowadzenia działalności na szkodę Klubu, w szczególności przez rażące naruszenie statutu lub popełnienie czynu godzącego w dobre imię Klubu,
  2. prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.

§ 17

 1. Skreślenia z listy członków i wykluczenia z Klubu dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
 2. Od uchwały, o której mowa w ust. 1 przysługuje członkowi Klubu odwołanie na piśmie do Walnego Zebrania Członków, składane za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta na najbliższej sesji jest ostateczna.
 4. W przypadku skreślenia z listy członków bądź wykluczenia z Klubu wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

§ 18

Członkowie Klubu mogą ubiegać się o wydanie legitymacji, który wzór określa Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział 4
Władze Klubu

§ 19

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Kadencja wybieralnych władz Klubu trwa 3 lata.
 2. Kandydować do Zarządu mogą tylko członkowie Klubu, których aktualny staż członkowski w Klubie wynosi minimum 3 lata, licząc od dnia złożenia aktualnie obowiązującej deklaracji do dnia wyborów.
 3. Kandydować do Komisji Rewizyjnej mogą tylko członkowie Klubu, których aktualny staż członkowski w Klubie wynosi minimum 1 rok, licząc od dnia złożenia aktualnie obowiązującej deklaracji do dnia wyborów.
 4. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana do tego celu przez Walne Zebranie członków Klubu.
 5. Wybór członków do władz Klubu odbywa się w głosowaniu tajnym.
 6. Głosy mogą być oddawane wyłącznie osobiście.
 7. Uprawnieni członkowie klubu głosują na przygotowanych przez Zarząd, ostemplowanych kartach do głosowania.
 8. Głos uważa się za ważny jeśli na karcie do głosowanie zaznaczona jest minimalnie jedna osoba i nie więcej osób niż wolnych miejsc w organie Klubu do którego przeprowadza się głosowanie.
 9. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów w wyborach do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, a nie ma dla nich odpowiedniej liczby miejsc w organie do którego się ubiegają należy:
  1. Uznać za ważne wybory osób, które otrzymały liczbę głosów pozwalająca bezpośrednio dostać się do odpowiedniego organu,
  2. Zarządzić powtórne głosowanie pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali równą liczbę głosów na tyle miejsc do organów, które zostało wolnych po wypełnieniu pkt a.
 10. Jedna osoba nie może pełnić jednocześnie funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybory do Komisji Rewizyjnej przeprowadzone winny być po ogłoszeniu wyników wyboru do Zarządu Klubu.
 12. Członkom, o którym mowa w § 10 ust. 3 nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze do władz Klubu.
 13. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyboru.
 14. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze ubiegłej kadencji.
 15. W przypadku braku ukonstytuowania się nowych władz w terminie 30 dni od dnia wyboru, ustępujący Zarząd winien zwołać ponownie Walne Zebranie Członków, w celu ponownego wyboru Zarządu
 16. Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 21

 1. Uchwały władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby jego członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podjęte większością głosów członków obecnych.
 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
 4. Członkowie, o których mowa w § 10 ust. 3 nie mogą brać udziału w głosowaniu.

§ 22

 1. W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, odwołania go lub utraty członkostwa skład osobowy tego organu jest uzupełniany w drodze uchwały własnej spośród członków Klubu, z tym że liczba nowych członków organu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 2. Członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej dokooptowani w trybie określonym w ust. 1 podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. W przypadku odmowy zatwierdzenia Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego.

§ 23

Władze Klubu są obowiązane:

 1. badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Klubu oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw.
 2. systematycznie informować członków Klubu o podjętych uchwałach.

Rozdział 5
Walne Zebranie Członków

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie członków Klubu co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zebrania.
 5. Uwagi i wnioski dotyczące porządku dziennego obrad Walnego Zebrania Członków należy zgłaszać na piśmie, nie później niż na 7 dni przed terminem obrad.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na podstawie:
  1. wniosku Komisji Rewizyjnej,
  2. pisemnego wniosku co najmniej 1/4 członków Klubu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami dla których zostało zwołane.
 3. Przepis § 24 ust. 4-5 stosuje się odpowiednio.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy w szczególności:

 1. uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. ocena działalności Klubu i jego władz, a także rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 5. uchwalanie regulaminów władz Klubu,
 6. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku,
 7. podejmowanie decyzji o członkostwie w krajowych i międzynarodowych organizacjach o tym samym lub podobnym profilu działalności,
 8. wybieranie i odwoływanie innych władz Klubu,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach określonych w Statucie,
 10. uchwalanie wysokości składek członkowskich, a także zasad i terminów ich płacenia,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Klubu,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji, w tym spółek i fundacji, w tym w sprawie ich tworzenia.

Rozdział 6
Zarząd

§ 27

Zarząd kieruje działalnością Klubu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§ 28

 1. Zarząd składa się z 7 członków którzy wybierają spośród siebie:
  1. Prezesa,
  2. Wiceprezesów – w liczbie określonej przez Zarząd,
  3. członka zarządu ds. administracyjnych (Sekretarza)
  4. członka zarządu ds. finansowych (Skarbnika)
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Klubu.
 3. Jeżeli Prezes nie może przejściowo pełnić obowiązków zastępuje go upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu
 4. Posiedzenie Zarządu odbywać się może w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 5. Dopuszcza się prowadzenie posiedzeń Zarządu za pomocą kanałów elektronicznych.

§ 29

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w jego imieniu jest wymagane:
  1. w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Klubu do wartości 100 EURO włącznie – oświadczenie jednego upoważnionego członka Zarządu,
  2. w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Klubu o wartości powyżej 100 EURO do wartości 1000 EURO włącznie – współdziałanie dwóch upoważnionych członków Zarządu,
  3. w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Klubu o wartości powyżej 1000 EURO – uchwała Zarządu i współdziałanie dwóch upoważnionych członków Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

§ 30

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

 1. kierowanie całokształtem działalności Klubu na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Klubu,
 2. uchwalanie planu finansowego i ustalanie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Klubu,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Klubu, zarządzania tym majątkiem oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu,
 4. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 5. przyjmowanie darowizn i zapisów,
 6. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,
 7. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 8. uchwalanie regulaminów działalności Klubu w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Klubu,
 9. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Klubu,
 10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
 11. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów, uchwał i regulaminów,
 12. powoływanie sekcji problemowych oraz nadawanie im regulaminu.

§ 31

 1. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Klubu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.
 2. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu Klubu nawiązuje z nim Prezes Klubu, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia Prezesa stosunek pracy w imieniu Klubu nawiązuje z nim dwóch członków Zarządu upoważnionych przez Walne Zebranie.

Rozdział 7
Komisja Rewizyjna

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie – co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowo-majątkowej,
 2. występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
 4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub posiedzenia Zarządu,
 6. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym Statutem.

§ 34

 1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 35

W przypadkach określonych w § 33 pkt 5, Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział 8
Majątek i działalność gospodarcza Klubu

§ 36

 1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, inne prawa majątkowe i środki pieniężne.
 2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych Klubu.
 3. Źródłami majątku Klubu są:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z majątku Klubu,
  3. dotacje, darowizny, zapisy i spadki, dochody z ofiarności publicznej,
  4. dochody z działalności statutowej, w tym wydawniczej,
  5. dochody z działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez.

§ 37

 1. Środki pieniężne niezależnie od ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Klubu. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 2. Klub może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
 3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 38

Klub może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. działalności wydawniczej, w tym wydawania: książek, gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych, nagrań dźwiękowych i innych,
 2. działalności poligraficznej, w tym introligatorstwa, składania tekstu i wytwarzania płyt drukarskich oraz innej działalności usługowej związanej z poligrafią,
 3. reprodukcji nagrań dźwiękowych, nagrań wideo oraz komputerowych nośników informacji,
 4. działalności usługowej w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego,
 5. obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych,
 6. sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych, gier i zabawek, artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, a także sprzedaży detalicznej prowadzonej wysyłkowo i poza siecią sklepową,
 7. transportu pasażerskiego lądowego, w szczególności miejskiego i międzymiastowego drogowego oraz innych form pasażerskiego transportu rozkładowego,
 8. działalności związanej z turystyką, w szczególności działalności biur turystycznych,
 9. wynajmu środków transportu lądowego,
 10. działalności w zakresie oprogramowania i przetwarzania danych,
 11. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych,
 12. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej,
 13. badań rynku i opinii publicznej,
 14. działalności w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego,
 15. działalności geodezyjnej i kartograficznej,
 16. działalności fotograficznej,
 17. działalności związanej z organizacją targów i wystaw,
 18. produkcji i rozpowszechniania filmów i nagrań wideo oraz projekcji filmów,
 19. działalności obiektów kulturalnych, bibliotek innych niż publiczne, archiwów oraz muzeów,
 20. ochrony zabytków,
 21. organizacji imprez masowych mających na celu promowanie zbiorowego transportu miejskiego oraz ochronę zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej.

Rozdział 9
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 39

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązania Klubu i przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Postanowienia § 21 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków, wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku Walnego Zebrania Klubu. Do zawiadomienia określonego w § 24 ust. 4 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

§ 40

W razie rozwiązania się Klubu na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Klubu są członkowie jego Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.