KMKM Warszawa

→ Walne Zebranie KMKM

Zarząd Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie informuje, że w dniu 12 kwietnia 2024 roku (piątek), w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego (sala konferencyjna), przy ul. Grochowskiej 316/320 w Warszawie, odbędzie się Walne Zebranie Członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie o charakterze sprawozdawczym.

Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie o godzinie 16:30. Zgodnie z § 21 ust. 2 i 3 Statutu Klubu, w przypadku braku kworum, zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17:00.

Zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Klubu członkowie małoletni, czyli tacy, którzy w dniu Zebrania nie mają ukończonych 16 lat, mogą brać udział w Zebraniu bez prawa do głosowania.

Planowany porządek obrad:

  1. Powitanie.
  2. Wybór prowadzącego zebranie, protokolanta oraz komisji skrutacyjnej.
  3. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności w latach 2023-2024.
  4. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Klubu za lata 2023-2024.
  5. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.
  6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego.
  8. Wnioski i dyskusja.
  9. Zakończenie zebrania.

Zarząd Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie przypomina jednocześnie, że zgodnie z § 24 ust. 5 Statutu Klubu uwagi i wnioski dotyczące porządku dziennego obrad Walnego Zebrania Członków należy zgłosić na piśmie, nie później niż na 7 dni przed terminem obrad. Można je również przesłać pocztą elektroniczną na adres zarzad@kmkm.waw.pl.